Product Calculators

Decorative Wall
Decorative Ceiling

Select Area

Room area

Total room area
m2

Area for painting

Total area for painting
0
m2

ปริมาณสีสำหรับ

การทาพื้นที่ผนัง

Primer (paint 1 round)
0
gallon
Topcoat (paint 2 round)
0
gallon

* หมายเหตุ:ปริมาณสีที่แสดงผลยังไม่ได้หักพื้นที่ของประตูหรือหน้าต่าง

** สำหรับห้องใหม่

  1. ทาสีรองพื้นจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
  2. ทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ทาสีทับหน้ารอบแรกทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วทาสีทับหน้ารอบที่ 2 เพื่อการกลบมิดที่ดีเยี่ยม

Wall area 1

Width
m
High
m

Wall area 2

Width
m
High
m

Wall area 3

Width
m
High
m

Wall area 4

Width
m
High
m
Total wall area
0
m2

Area for painting

Total area for painting
0
m2

ปริมาณสีสำหรับ

การทาพื้นที่ผนัง

Primer (paint 1 round)
0
gallon
Topcoat (paint 2 round)
0
gallon

* หมายเหตุ:ปริมาณสีที่แสดงผลยังไม่ได้หักพื้นที่ของประตูหรือหน้าต่าง

** สำหรับห้องใหม่

  1. ทาสีรองพื้นจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
  2. ทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ทาสีทับหน้ารอบแรกทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วทาสีทับหน้ารอบที่ 2 เพื่อการกลบมิดที่ดีเยี่ยม

Ceiling area

Width
m
Length
m

Area for painting

Total area for painting
0
m2

ปริมาณสีสำหรับ

การทาเพดาน

Primer (paint 1 round)
0
gallon
Topcoat (paint 2 round)
0
gallon

* สำหรับห้องใหม่

  1. ทาสีรองพื้นจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
  2. ทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ทาสีทับหน้ารอบแรกทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วทาสีทับหน้ารอบที่ 2 เพื่อการกลบมิดที่ดีเยี่ยม