โครงการมอบทุนนักศึกษาแพทย์ต่อเนื่อง 6 ปี


“ทีโอเอ” มอบทุนนักศึกษาแพทย์ต่อเนื่อง 6 ปี พร้อมประกาศเปิดรับสนับสนุนแพทย์ ต่อเนื่อง เพิ่มอีก 10 ทุนในปี2562

ในปัจจุบันการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ในชนบทยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ต้องช่วยกันเร่งแก้ไข ดังนั้น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดโครงการสนับสนุนการศึกษาแพทย์ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างแพทย์ที่มีศักยภาพของประเทศไทย

ทั้งนี้ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  ตั้งคารวคุณ ได้สนับสนุนแพทย์ไปแล้ว 18 ทุน ต่อเนื่อง 6 ปี โดยไม่ต้องกลับมาใช้ทุน ถือว่าเป็นการมุ่งหวัง ช่วยเหลือให้นักศึกษาแพทย์เหล่านั้นได้กลับมาช่วยเหลือประเทศไทย โดยมอบให้กับทางแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน   10 ทุน ต่อเนื่อง 6 ปี รวมทั้งสิ้น 5,722,500 บาทโดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ  และ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา นศ.แพทย์สตรี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 8 ทุน ต่อเนื่อง 6 ปีรวมทั้งสิ้น 5,013,336 บาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ด้วยมุ่งหวังว่านักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ จะนำความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาแพทย์เล่านั้น   จะกลับไปรับใช้ท้องถิ่นของตนและช่วยเหลือประชาชนต่อไป

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการมอบทุนครั้งนี้ ตนตระหนักดีว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องลำบาก ยิ่งในท้องถิ่นชนบท ที่ขาดแคลนทั้งหมอและการสาธารณสุขที่ดียิ่งเป็นเรื่องยากมากในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งหากเราได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการผลิตบุคลากรทางแพทย์ เพื่อกลับไปประจำที่ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของทางกลุ่มทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ที่อยากมอบโอกาสทางด้านการแพทย์ โดยการมอบทุนนักเรียนแพทย์ให้ผลิตบุคลากรทางแพทย์ไปช่วยเหลือคนไทยต่อไป จึงอยากฝากให้นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนครั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ได้ศึกษานี้ อยากให้ตั้งใจศึกษา นำโอกาส และประสบการณ์ที่ตนได้รับกลับไปใช้ในบ้านเกิด เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่การสาธารณสุขในชนบท”   

นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนฯ

ด้าน นายศิวกร สุธรรมโกศล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หนึ่งในผู้ได้รับทุนการศึกษา กล่าวว่า “ขอขอบคุณ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้ในครั้งนี้ หลังจากจบแล้วจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับกลับไปยังบ้านเกิด และได้เข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดให้ดีขึ้น มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตามความมุ่งหวังและตั้งใจของผู้ที่ให้ทุน ”

น.ส.สุขพิชชา หอมจะบก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กล่าวว่า “ตนรู้สึกดีใจและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบทุนการศึกษาให้ได้มีโอกาสได้เรียนแพทย์  ในครั้งนี้  หลังจากที่ตนจบการศึกษาไปอยากจะนำความรู้ความสามารถไปใช้อย่างเต็มที่ ทั้งงานด้านการแพทย์และด้านอื่นๆ ที่ตนสามารถช่วยเหลือได้ โดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และอยากฝากถึงน้องๆที่ใฝ่เรียนวิชาแพทย์ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ลองศึกษาข้อมูล และเข้ามาสมัครในโครงการนี้ เพื่อที่จะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกัน”

นี่คือ อีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมไทยต่อไป จึงประกาศเปิดรับทุนเพิ่มอีก 10 ทุนในปี 2562