ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

Awards


2564

ด้านความเชื่อมั่นของบริษัทเเละตราสินค้าทีโอเอ

ด้านการกำกับดูเเลกิจการเเละความยั่งยืน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (SHE)

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2020)

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2020)

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ปี 2564

ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ใบรับรอง Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

ใบรับรอง Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4
รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ปี 2564

2563

ด้านความเชื่อมั่นของบริษัทและตราสินค้าทีโอเอ

รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2020
ประเภทสีทาอาคารในหมวดวัสดุก่อสร้าง (6 ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge)

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2020
ในหมวดวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีทาภายในและสีทาภายนอก (9 ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge)

รางวัล No.1 Brand Thailand 2020 (8 ปีต่อเนื่อง)
แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 หมวดสีทาอาคารที่ผู้บริโภคให้การยอมรับและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย โดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer)

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (HR)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
โรงงานบางนาและสำโรง (4 ปีต่อเนื่อง) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล Samuprakarn Labour Management Excellence Award 2020
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (SHE)

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
ระดับเพชร (7 ปีต่อเนื่อง โรงงานบางนา) โดยกระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ในการดำเนินการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563
ระดับเพชร (5 ปีต่อเนื่อง โรงงานสำโรง) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2020)
(7 ปีต่อเนื่อง โรงงานบางนา) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2020)
(6 ปีต่อเนื่อง โรงงานสำโรง) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563
"TOA" หุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ASEAN CG Scorecard Award 2019 ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies

2563

SET Awards
3 รางวัล ในงาน SET Awards 2020 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards), รางวัลผู้บริหารระดับสูงดีเด่น (Outstanding CEO Awards) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment: THSI) จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)
จากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน ทั้งสิ้น 692 บริษัท ซึ่งจัดทําโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies 2019
บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies 2019 โดยเป็น 1 ใน 42 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ จากคะแนนประเมิน ASEAN CG Scorecard โดยใช้ข้อมูลปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 97.50 คะแนนขึ้นไป

2559

สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ
ระดับทอง ระดับประเทศ

2558

Zero Waste to Landfill
Achievement Awards

3Rs 2558
ระดับชมเชย

Zero Accident Campaign 2015

โครงการสถานประกอบการปลอดภัยฯ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา

สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด
CSR-DIW Awards 2015

2557

Green Industry Level 3
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล

3Rs Award 2557
โรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดี

3Rs+ 2557
ระดับเหรียญทองแดง

2556

ISO 9001:2008
ระบบบริหารคุณภาพ

ISO 14001:2004
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

OHASAS 18001:2007
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TIS 18001:2011
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย