14 ธันวาคม 2563

TOAและมูลนิธิ
คุณแม่ลี้กิมเกียวฯ
มอบทุนการศึกษานักเรียน
โรงเรียนทีโอเอวิทยา
(เทศบาล1 วัดคำสายทอง)
จ.มุกดาหารประจำปี 2563

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม


คุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วยร.ท.พญ.ปิยะชนกตั้งคารวคุณมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร ประจำปี 2563 ในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้ รวม 160 ทุน พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านวิชาการ สำหรับจ้างครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รวมเป็นจำนวนเงิน 622,000 บาท โดยมี นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร

1

2