ทีโอเอลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัย อี.เทค ในโครงการทวิภาคี 3 ม.

ทีโอเอลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัย อี.เทค ในโครงการทวิภาคี 3 ม.

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษาในสายวิชาชีพ ผ่านโครงการทวิภาคี 3 ม. (มีเงิน มีงาน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการเอกชน ภายใต้โครงการ“สถานศึกษาต้นแบบ ทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School” ในการส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานจริงผ่านการปฏิบัติในสถานประกอบการควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา

คุณนิภาพร จองจตุพร ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TOA ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมสีครบวงจร พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนการปฎิบัติงานจริง ในสถานประกอบการของ TOA ท่ามกลางบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนการจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและ ศักยภาพการทำงานให้แก่นักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศต่อไปในอนาคต โดย TOA พร้อมให้การสนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพให้มีทักษะความสามารถ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน