TOA ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

TOA ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

โรงงานผลิตสีน้ำ และโรงงานผลิตถังพลาสติก ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กรต่อดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ เพื่อทุกคนในองค์กร มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากการที่ TOA ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ย่อมแสดงถึงการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน