TOA รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่2

TOA รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่2

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ TOAได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ จากการดำเนินกิจกรรม 3 โครงการ คือ โครงการจัดการของเสียและคัดแยกขยะภายในโรงงาน ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 250.260 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (TonCO2e) โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 59.629 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (TonCO2e)  โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 142.038 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(TonCO2e) จากทั้ง 3 โครงการนี้ได้รับการประเมินว่า TOA สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 451.927 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(TonCO2e) ถือได้ว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้น 177.1% จากปี 2020 ที่ผ่านมา

TOA มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กรและสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นปรับปรุงเพื่อลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ อีกทั้งจะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน