09 กันยายน 2563

TOA มอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียน
วัดเทวราชกุญชรฯ

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม


คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร จำนวน 157 ทุน และมอบทุนพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 20 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 227,000 บาท โดยมี คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์, คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ, คุณพูลศรี จงแสงทอง, คุณเยาวภา ลิ้มสวัสดิวงศ์ และเพื่อนๆ คุณละออ ร่วมงาน ณ วัดเทวราชกุญชรฯ

ใน