07 สิงหาคม 2563

TOA จัดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข่าวสารองค์กร


คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมี คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ, คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ, คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ, คุณบุศทรี หวั่งหลี  ร่วมด้วยคณะกรรมการอิสระ คุณปริศนา ประหารข้าศึก, คุณชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ และ คุณวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ