Project References

project-reference-teaser-v2

Project Reference


ได้รับการพิสูจน์

จากอาคารชั้นนำทั่วประเทศ
project-reference-teaser-m-v2

Project Reference


ได้รับการพิสูจน์

จากอาคารชั้นนำทั่วประเทศ

ค้นหาโครงการที่ผ่านมาของ TOA

ทำเนียบรัฐบาล

กรุงเทพ

สถานที่ราชการ และอาคารอนุรักษ์สำคัญของไทย

อาคารนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพ

สถานที่ราชการ และอาคารอนุรักษ์สำคัญของไทย

โรงกษาปณ์

กรุงเทพ

สถานที่ราชการ และอาคารอนุรักษ์สำคัญของไทย

พระที่นั่งอนันตสมาคม

กรุงเทพ

สถานที่ราชการ และอาคารอนุรักษ์สำคัญของไทย

สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุงเทพ

สิ่งก่อสร้างพิเศษ

หัวลำโพง

กรุงเทพ

สิ่งก่อสร้างพิเศษ

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

กรุงเทพ

โรงพยาบาลชั้นนำ และอาคารเรียน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กรุงเทพ

โรงพยาบาลชั้นนำ และอาคารเรียน