Project References

project-reference-teaser-v2

Project Reference


ได้รับการพิสูจน์

จากอาคารชั้นนำทั่วประเทศ
project-reference-teaser-m-v2

Project Reference


ได้รับการพิสูจน์

จากอาคารชั้นนำทั่วประเทศ

ค้นหาโครงการที่ผ่านมาของ TOA

โรงพยาบาลชั้นนำ และอาคารเรียน

อาคาร สาทร สแควร์

กรุงเทพ

โครงการที่ผ่านมาตรฐานอาคารเขียว

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย

ฉะเชิงเทรา

โครงการที่ผ่านมาตรฐานอาคารเขียว

อาคารสำนักงานใหญ่ยูนิลีเวอร์

กรุงเทพ

โครงการที่ผ่านมาตรฐานอาคารเขียว

เดอะ พรอมานาด

กรุงเทพ

โครงการชั้นนำอื่นๆ

โครงการชั้นนำอื่นๆ

สยามนิรมิต

กรุงเทพ

โครงการชั้นนำอื่นๆ

ตึกใบหยก

กรุงเทพ

โครงการชั้นนำอื่นๆ