Bangkok Hospital

Bangkok

Hospital and School


คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

"สีซุปเปอร์ชิลด์ จากทีโอเอ มีสารระเหยเป็นพิษต่ำมาก 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ของเราโดยตรง"