Work with Us

Work with Us

“สำหรับผู้ที่ได้ร่วมงานกับ TOA ทางบริษัทได้ จัดสรรสวัสดิการและผลตอบแทนที่หลากหลายเอาไว้ เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบายของพนักงานทุกท่าน”
สวัสดิการและ ผลตอบแทน

รางวัลทำงานนาน

สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร (พนักงานระดับป1-ป4)

สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ

เงินช่วยเหลืองานสมรส

ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต

เครื่องแบบพนักงาน

รถรับ-ส่งพนักงาน

ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ทันสมัย

ห้องออกกำลังกาย พร้อมเทรนเนอร์

คอร์สโยคะ และแอโรบิค

โซนสำหรับเครื่องเล่นเกมส์ เพื่อผ่อนคลาย

ห้องพยาบาล ในกรณีที่เจ็บป่วย


“ร่วมงานกับเรา.. ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว”