โครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ ปี 4”


คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณจัดโครงการเพื่อสังคม“ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ ปี 4” เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและการซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก ของภาควิชาจักษุ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท โดยมี    รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย พญ.นวพร พูลสุวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.เพชรบูรณ์, คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์,คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ, คุณพูลศรี จงแสงทอง, คุณสมปาน จิรวัฒนากาล ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์