โครงการ “มอบทุนการศึกษานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” ปี 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


        คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ทั้ง 110 โรงเรียนๆ ละ 5 ทุน เป็นจำนวนทุนละ 1,500 บาท รวม 550 ทุน และทุนสำหรับคุณครูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกโรงเรียนละ 1,400 บาท  รวมเป็นจำนวนเงิน 979,000 บาท โดยมี คุณเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์, คุณพูลศรี จงแสงทอง, คุณรุ่งรัตน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, คุณพิมทุสร ถนอมพฤฒิกุล, เรือโท พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า การศึกษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า “รากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา” เพราะหากเรามีความรู้และได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ แต่ในความเป็นจริงโอกาสทางการศึกษาหรือต้นทุนของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน บางคนมีโอกาสและความพร้อมที่จะรับการศึกษาที่ดี แต่บางคนกลับขาดโอกาส เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ดังนั้น มูลนิธิฯ และครอบครัวตั้งคารวคุณ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นสะพานบุญในการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แม้จำนวนเงิน 1,500 บาทนี้จะไม่ได้มากมาย แต่ผมและครอบครัวหวังว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถช่วยเหลือจุนเจือนักเรียนเหล่านี้เรื่องการศึกษาได้ไม่มากก็น้อย

            มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ จึงได้ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครจัดโครงการเพื่อสังคมในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี ซึ่งสำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 นี้ ทางมูลนิธิฯ จะจัดโครงการมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็นจำนวนรวม 2,185 ทุน จำนวนทุนละ 1,500 บาท ครอบคลุมทั้ง 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน 3,277,500 บาท และยังมอบทุนให้กับคุณครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูผู้สอนทั้ง 437 โรงเรียน อีกโรงเรียนละ 1,400 บาท เป็นจำนวนเงิน 611,800 บาท รวมทั้งสิ้นปีนี้มูลนิธิฯ จะมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 3,839,300 บาท โดยเริ่มดำเนินการจัดโครงการมอบทุนการศึกษานี้มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,660 ทุน รวมเป็นเงิน 5,790,500 บาท