โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ สนับสนุนการศึกษามอบทุนนักเรียน โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 317 ทุน

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีนี้มีนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความกตัญญู แต่ฐานะยากจน ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 317 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 556,000 บาท แบ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องโครงการ “โตได้ต้องโตดี” จำนวน 17 ทุน เป็นเงินจำนวน 116,000 บาท และทุนการศึกษาทั่วไป จำนวน 300 ทุน เป็นเงินจำนวน 450,000 บาท โดยมี อาจารย์ขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย เรือโท แพทย์หญิงปิยะชนก ตั้งคารวคุณ ร่วมงาน ณ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร.