TOA สร้างสรรค์สังคมไทย

สารจากทีโอเอ เพ้นท์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันธุรกิจสี และวัสดุปกป้องพื้นผิวมีการแข่งขันกันในตลาดค่อนข้างสูง การที่จะคงความเป็นผู้นำด้านผู้ผลิตสีและวัสดุปกป้องพื้นผิวอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางบริษัทได้พยายามเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ยึดแนวทางในการปฎิบัติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเรื่องของการทำงานภายใต้กรอบของคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการ โดยปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก ซึ่งเราได้ใช้แนวคิดในการ “สร้างไทยให้ยั่งยืน” มาเป็นแนวคิดที่ จะช่วยผลักดันนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สู่การปฎิบัติอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปฎิบัติ 4 ประการดังนี้

1. การพัฒนาคน

ซึ่งมุ่งไปที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน เยาวชนในชุมชน ชาวบ้าน คู่ค้า ด้วยการให้ความรู้ในการพัฒนาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงเสริมสร้างอาชีพในอนาคต

2. กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคและ สิ่งแวดล้อม และเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

3. การดูแลและพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะคู่ค้า ตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดย มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักการของ CSR และพร้อมในการสนับสนุนให้คู่ค้า ตัวแทน นำไปดำเนินกิจกรรม พัฒนาองค์กรและชุมชนใกล้เคียง

4. การพัฒนาคุณค่าและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัททีโอเอฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง และเพื่อก้าวสู่การเป็น ผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องผิว ในระดับภูมิภาคเอเซียน ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการตั้งใจและความมุ่งมั่นดังกล่าว จะทำให้ผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของเรา มีความสุข และมั่นใจในสินค้าและบริการของเรา และอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

วิสัยทัศน์

quotesmall1

ก้าวสู่...การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องผิว ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

quotesmall2

พันธกิจ


  1. สร้างความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และบริการที่เป็นเลิศ (Leader in Quality Greenovative Product and Excellent Service)
  2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ และพัฒนาร้านค้า TOA Group Paint Solution
  3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในเพื่อให้เกิด High productivity (Cost, Speed และ High quality result) ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ
  4. สร้างและรักษา People manager (เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส ตามหลักจริยธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

csr-1
csr-2
csr-3

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัททีโอเอ ที่ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สี มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการผลิตสีที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐาน CSR-DIW / ISO 26000


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและปฎิบัติใน 7 หัวข้อหลัก ของมาตรฐาน CSR-DIW ดังนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิว ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกสู่ตลาด พร้อมสร้าง ความน่าเชื่อถือ และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรอย่างดี ด้วยการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการสื่อสาร ระหว่างองค์กร กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณา ความสำคัญและติดตามประเมิณผลในการกำกับดูแลองค์กรอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญ กับสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน โดยมีการกำหนดการปฎิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพ ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ที่ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ

ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฎิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความ เป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
บริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านแรงงานและให้ความคุ้มครองพนักงานตามกฎหมาย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความผูกพันธ์ต่อบริษัทของพนักงาน บนพื้นฐานการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม เคารพในความแตกต่างและปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เอื้อประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอันเนื่องมาจาก เรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพลภาพ แนวคิดเรื่องการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าในสายงาน ตระหนักถึงสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน โดยจัดเตรียมความพร้อมในสภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิว มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กรและสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริหารสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นปรับปรุงเพื่อลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ อีกทั้งจะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีการทบทวนพัฒนาแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

กำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ นำนวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) ที่มุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมสีที่ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางเวบไซต์, Facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน

การป้องกันและควบคุมมลภาวะ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการ ทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ ฝุ่น น้ำ เสียง ขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

การจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีระเบียบปฎิบัติการ ด้านการจัดการและควบคุมของเสียซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฏหมาย ให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บ การขนส่ง ตลอดจนการทำลาย เพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้ขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียอันตราย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกของเสียในองค์กรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในระเบียบปฏิบัติงาน ESE-P008 เรื่อง การจัดการขยะ โดยแบ่งประเภทของขยะเป็น 3 ประเภท คือ ขยะชุมชน ขยะทั่วไป ขยะเคมี และดำเนินการส่งกำจัดของเสียผู้โดยรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

การนำหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้นำหลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการขององค์กร เพื่อลดของเสีย และสามารถนำทรัพยากร กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การหมุนเวียนใช้ซ้ำถัง 200L ภายในโรงงาน และการใช้ซ้ำ Solvent รวมไปถึงการนำ Solvent ใช้แล้วส่งกลั่นกลับมาใช้ล้างเครื่องจักร/เครื่องบดสี เป็นต้น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางบริษัทได้พยายามเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ยึดแนวทางในการปฎิบัติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ลืมที่จะเน้น เรื่องของการทำงานภายใต้กรอบของคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และบริษัทฯยังจัดทำจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อเป็นคู่มือที่กำหนดแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฎิบัติตนให้สอดคล้อง ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถรักษาหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทรวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัท ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สิรค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญยิ่ง สินค้าของบริษัทจะต้องมีเอกสารกำกับสินค้า มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์ อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยและการจัดการผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จะพิจารณาชุมชนใกล้เคียงที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากองค์กรโดยตรงก่อน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือขีดความสามารถขององค์กร เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่มีความยั่งยืน

  • เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในชุมชนใกล้เคียง ณ วัดบางหัวเสือเพื่อสมทบทุนสร้างกุฎิและหอฉัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงงานรอบข้างในรัศมี 5 กิโลเมตร และร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กที่ชุมชนผูกมิตรพัฒนาก้าวหน้า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการเข้าประชุมร่วมกันกับทีมงานจากแต่ละโรงงาน เพื่อเตรียมงานและคิดคอนเซ็ปต์งานที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมกันก่อน @โตโยต้า สำโรง

  • ภายในกิจกรรมงานวันงานทางบริษัท ได้เข้าไปรณรงค์จัดงานวันเด็ก ในกิจกรรม “ดับเพลิงน้อย...ผู้พิชิต” สอนให้น้องๆ เรียนรู้การใช้งานถังดับเพลิงเบื้องต้น และให้ผู้ปกครองที่มาร่วมกันได้ดูแลการสอนอย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อให้รู้และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และอันตรายเรื่องไฟไหม้ที่เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัว

  • ครงการทีโอเอสีสร้างสรรค์สีสร้าอาชีพเป็นโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของชุนชนโดยจัดทำหลักสูตรสอนชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสีและฝึกปฏิบัติการทาสี ทักษะเพิ่มเติมในการทาสีโดยสามารถปรังปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ได้เอง ซึ่งความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ชุมชนสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต

  • สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเป็นอาสาสมัครบริการชุมชนโดยทางบริษัทได้เข้าไปสนับสนุนในส่วนของกวงแจกร่มกันแดดให้กับ อสม. ของชุมชนใช้ในกิจกรรมพบปะกับชาวบ้านในชุมชน

2016


สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ

ระดับทอง ระดับประเทศ

2015


Zero Waste to Landfill

Achievement Awards

3Rs 2558

ระดับชมเชย

Zero Accident Campaign 2015

 

โครงการสถานประกอบการปลอดภัยฯ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด

CSR-DIW Awards 2558

 

2014


Green Industry Level 3

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล

3Rs Award 2557

โรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดี

3Rs+ 2557

ระดับเหรียญทองแดง

2013


ISO 9001:2008

ระบบบริหารคุณภาพ

ISO 14001:2004

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

OHASAS 18001:2007

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TIS 18001:2011

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย