ใบสมัครงาน

รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร

 

ประสบการณ์ทำงาน/ฝึกงาน

 

ประวัติการศึกษาอบรม สัมมนา

 

ความสามารถและชำนาญพิเศษ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

 
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) และจุดทศนิยม (.)

ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน*
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน

บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่

สถานภาพทางครอบครัว

กรุณาระบุสถานภาพทางครอบครัว
 
มีบุตร
มีบุตร
บุตรคนที่ 1

รายละเอียดประสบการณ์ทำงาน/ฝึกงาน

ประวัติการทำงาน เรียงลำดับจากที่ล่าสุด

ที่อยู่*
ลักษณะงาน*
สาเหตุที่ออก

รายละเอียดประวัติการศึกษา อบรม สัมมนา

ประวัติการศึกษา เรียงลำดับจากที่ล่าสุด

 
สถานะทางการศึกษา*
สถานะทางการศึกษา*

กิจกรรมพิเศษขณะที่ศึกษาในสถาบันการศึกษา เรียงลำดับจากที่ล่าสุด

ประวัติการอบรม สัมมนา

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

พูด / Speaking*
พูด / Speaking
อ่าน / Reading*
พูด / Speaking
เขียน / Writing*
เขียน
 
พูด / Speaking
พูด / Speaking
อ่าน / Reading
อ่าน / Reading
เขียน / Writing
เขียน / Writing

ยานพาหนะ

รถยนต์

ท่านมีรถยนต์หรือไม่*
ท่านมีรถยนต์หรือไม่
ท่านมีใบขับขี่หรือไม่*
ท่านมีใบขับขี่หรือไม่

ความสามารถการพิมพ์ดีด

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์*

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการระบุความสามารถ กรุณาเว้นว่างไว้

Microsoft Office

Microsoft Word
Word
Microsoft Excel
ท่านมีใบขับขี่หรือไม่
Microsoft Powerpoint
ท่านมีใบขับขี่หรือไม่
ระดับความสามารถในการใช้โปรแกรม

ความสามารถอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคคลอ้างอิง

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในบริษัท

บุคคลที่ท่านรู้จักในบริษัทนี้

 

ข้อมูลอื่นๆ

ท่านเคยป่วยหนักเป็นโรคร้ายแรง โรคติดต่อร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดมาก่อนหรือไม่*
Select a choice
ท่านมีส่วนใดของร่างกายทุพพลภาพหรือไม่*
Select a choice
ท่านเคยถูกศาลพิพากษาตัดสินลงโทษหรือไม่*
Select a choice
ท่านสูบบุหรี่หรือไม่*
Select a choice
ท่านดื่มสุราหรือไม่*
Select a choice
ท่านสามารถทำงานเป็นกะได้หรือไม่*
Select a choice
ท่านทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่*
Select a choice

เอกสารการสมัคร

รูปถ่าย*

Untitled
ไฟล์ .jpg หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 200 KB

ประวัติส่วนตัว (Resume)*

Untitled
ไฟล์ .doc หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 1 MB

Select choices