ตำแหน่งงาน

ลักษณะความรับผิดชอบ 

 • สามารถทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตราฐานบัญชีสากล
 • ควบคุมความถูกต้องของงบการเงิน การวางแผนบริหารภาษี (Tax Planing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำแผนงบประาณและกำกับดูแลการใช้งบประมาณของบริษัทในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจขององค์กร
 • จัดทำ cost control และ cost analysis review รวมทั้งการวิเคราะห์ rolling cost เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • วางแผนการทำงานด้านบัญชีต่างประเทศตามมาตราฐานของบริษัท
 • วางแผนการตรวจสอบภายในต่างประเทศเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายต่างประเทศพอสมควร เพื่อสามารถนำมาใช้ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกทีมได้
 • Review การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • Set up ระบบบัญชีของ Operation base(ต่างประเทศ) ให้เป็นมาตราฐานเดียวกับ TOAP ประเทศไทย
 • สามารถจัดทำ Policy and new Investment และ Feasibility study

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-โท บัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง3-8ปี 
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี
How to apply
Please specify "position applied" on the subject
Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com

 Job Responsibility:

 • CRM strategic devlop competent in Consumer 's loyalty create 
 • Consumer Database Management -Drive growth,hygine,security and use of CRM consumer database.
 • Coordinate data management to ensure appropriate data transfer process, data overlays, data higiene,opt-out compliance, contact management, and de-duping techniques to improve list quality and compaign effectiveness to results.
 • Monitor data feeds from marketing campaigns and coordinate transaction data feeds to database system.
 • Recive and review standard report and generate custom reports.
 • Collaborate with marketing partners (key Activation stakeholders internal and external to the Interactive Marketing team) to identify opporunities for intergation of marketing efforts and processes to improve the cutomer experience and cross-sell results.
 • Participate in core team meetings of various departments.
 • Assist CARE Team in responding to consumer complaints and inquiries regarding the database.
 • Create budget and update spending plans by monthly.
Job Specification:
 • Brand Environments and Sponsorships, Activation Marketing ,Marketing Strategic & Planing, Marketing Research & Insights.
 • Typically 6-10 years of relavant marketing, brand, and/or CRM experience in Interactive Marketing arena preferred.
 • Bachelor's or Master's degree in Marketing or relateed field and/or equivalent experience.
 • Have knowledge of Data Warehouse management.
 • Project management skills, must be able to manage multiple programs at one time.
 • Outstanding relationship building skills.
 • Process development skills, ability to keep work flowing, minimizing problems or delays.
 • Effective oral and written Thai and English communication skills.
 

        IMPORTANT: IF you need to apply this job by email Please TYPE the position that you are applying for on "SUBJECT" Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกฎหมายบริษัทมหาชน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
 • มีความสามารถในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มี CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
Working Condition: 
Working date: Monday to Friday
Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
Office location: TOA Bangna k.m.23

How to apply

Please specify "position applied" on the subject
Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com

Qualifications:
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาโท สาขา MBA หรือ MM หรือ Accounting
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน/การจัดการไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (อ่าน/พูด/เขียน)
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • มีทักษะในการใช้ computer (Microsoft & ERP)
 • สามารถบริหารบุคคลากรและให้การ Coaching ได้เป็นอย่างดี

Working Condition:-

 • Working date: Monday to Friday
 • Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
 • Office location: TOA Bangna k.m.23

How to apply

Please specify "position applied" on the subject

Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com


หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารงานด้านการเงิน ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายของบริษัท  โดยมีความถูกต้อง ตรงและทันเวลา และก่อให้เกิดผลประโยชน์สุงสุดแก่บริษัท

 • บริหารจัดการ เรื่องการเงิน – รายวัน รายเดือน และ รายปี โดยมีการจัดทำรายงาน ให้ผู้บริหาร ได้ถูกต้องและตรงเวลา  มีการจัดสรรและหาแหล่งเงินทุน ให้เพียงพอแก่ความต้องการของบริษัท และในเครือ โดยคำนึงถึงต้นทุน และการจัดการให้ได้ทันเวลา เพื่อธุรกิจดำเนินได้ตามเป้าหมาย  รวมถึงบริหารจัดการเงินคงเหลือของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ตรวจ และ กำกับดูแลวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน และระบบงาน ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
 • ติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ในงาน และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพี่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การงิน มีประสบการณ์ด้านบริหารงานด้านการเงิน อย่างน้อย 8 ปี  และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้ว 5 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้  MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint and SAP เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
 • มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์งบการเงิน และ cash flow
 • มีความคุ้นเคยกับระบบธนาคาร cash management เป็นอย่างดี
 • มีการวางแผน การจัดการและการตัดสินใจ ทีดีและถูกต้อง
 • มีการบริหารงาน การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมได้อย่างดี  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 Working Condition:-

 • Working date: Monday to Friday
 • Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
How to apply
Please specify "position applied" on the subject
Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com

Job Responsibility:

 • Managing marketing mix for a portfolio of TOA products including :New product launch, product positioning, branding, packaging development, developing price analysis and set competitive pricing, set channel strategy and promotion as appropriate so as to achieve both brand awareness and sales target
 • Develop competitive marketing promotion and retail campaign to ensure the most effectiveness of variable marketing budget spending
 • Increase distributor sales & profits by advertising retail offers with themed events and supporting distributor activity
 • Managing and develop Retail Communication Programs to generate consumer interest and sales traffics for both company and distributor success
 • Responsible for creating support tools such as POPs, premiums, customer software, sales kit, shop decoration
 • Build relationship with customers via sponsorship program particularly with government organization and independent garage associations, etc. 
 • Act as a coordinator for customer complaints and solve customer facing issues including product/ packaging issues
 • Plan and Manage annual Advertising and Promotion expense within given budget
Job Specification:
 • Master's Degree of Marketing, Business Administration or related discipline 
 • At least 7-12 years working experience in Integrated Marketing Management through Distributor/ Dealer channel / FMCG Business
 • Self-driven, multi-tasks, well-organized, prompt response and adaptable 
 • Proficient in Marketing Strategic thinking and Business Acumen
 • Excellent communication, presentation, interpersonal with leadership skills
 • Willing to work under high pressure and tough situation as a Pioneer
 • Ability to travel both oversea and domestic
 • Fluent in English, communicable 
        IMPORTANT: IF you need to apply this job by email Please TYPE the position that you are applying for on "SUBJECT" Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผน   บริหารจัดการ  ควบคุม และตรวจสอบ โดยรับผิดชอบในกิจกรรมการจัดทำบัญชีต่างๆ รายงานทางการเงิน ตามเวลาที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้อง และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ  ภายใต้แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับตามกฏหมาย  และหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 • ประสานงาน  วางแผน ควบคุม  และตรวจสอบการทำบัญชี  ให้เสร็จทันเวลา เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริหาร ภายใต้นโยบายของบริษัท  และกฎหมายทางด้านภาษี และบัญชี
 • ประสานงาน ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และการชำระภาษี  ต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการให้ถูกต้อง และตามกำหนด  และชี้แจงข้อสงสัยด้านภาษี รวมถึง  การติดตามกฎเกณฑ์ทางด้านภาษีอากรใหม่ๆ
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ควบคุม และตรวจสอบ การนำส่งงบการเงินของบริษัทต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  งบกำไรขาดทุน  งบดุล  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อมูลทางบัญชีต่างๆ  เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   รวมถึงติดตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ
 • วางแผน ควบคุมดูแล การพัฒนา และปรับปรุงระบบการทำงาน  เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ประสานงาน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ เสริมสร้างความรู้ รวมถึงการส่งรายงานหรือข้อมูลต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารใช้วางแผน และตัดสินใจ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน และการบริหารงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 7  ปี
 • มีความรู้ มาตรฐานการบัญชี  กฎหมาย  กฎระเบียบข้อบังคับทางด้านบัญชี และภาษีอากร   เป็นอย่างดี   และ
 • สามารถพูด  อ่าน เขียน  ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมบัญชีของบริษัทฯ   ด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ MS Office  
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ในการทำงาน   
 • มีภาวะผู้นำ มีการติดต่อสื่อสารที่ดี  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
 • เข้าใจในธุรกิจอุสาหกรรมการผลิต และซื้อมาขายไป เป็นอย่างดี

 Working Condition:-

 • Working date: Monday to Friday
 • Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
How to apply
Please specify "position applied" on the subject
Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com

Job Responsibilities:-

 • Responsible for financial budgeting, forecasting, reporting and analysis along with day-to-day expense support of the Paint Manufacturing and TOA Group of Companies
 • Able to provide analytical rigor to financial results working with financial and operational metrics
 • Conduct technical accounting-based research to provide management with definitive financial data for use in setting and realizing objectives
 • Develop and maintain appropriate financial reporting and variance analysis of financial statement data, summary financial reports, and ad hoc financial analysis
 • Prepare documentation required to support the implementation and maintenance of the analysis
 • Utilize appropriate accounting theory and principles to assist in the preparation and analysis of financial and accounting information for TOA Group
 • Complete appropriate analysis that provides with timely financial information, which accurately measures financial results, assesses risk, and enhances decision making for accruals, budgets and forecasts
 • Perform review responsibilities for month-end close
 • Utilize analytical skill to compile data, research and analyze financial and accounting information, cost saving opportunities, and streamlining and standardizing of business, financial and operating processes
 • Provide recommendation to increase revenues or decrease costs, also documents accounting, financial and operating policies, procedures, and processes that clearly identify issues and results, and which improve consistency, accuracy and timeliness and strengthen internal control
 • Prepare ad-hoc report based on management requirement

Job Specification:-

 • Thai national with Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • At least 5 years working experience in Management Accounting/ Reporting, Financial Analysis and Internal Auditor required
 • Strong understand of full financial responsibility for manufacturer
 • Excellent analytical skill with high ability to provide financial suggestion and consultation to Management
 • Ability to create presentations and reporting documents to accurately analyze and report the results of the business to Management
 • Good communication, presentation and interpersonal skills
 • Significant understanding of financial systems and related analysis tools
 • Proficiency in using firm standard software such as Excel, Access, Hyperion Planning, and SAP
 • Good command of English

Working Condition:-

 • Working date: Monday to Friday
 • Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
 • Office location: TOA Bangna k.m. 23

Please specify "position applied" on the subject
Please note that only shortlisted candidates will be contacted.
Interested candidates are invited to submit your resume to recruit@toagroup.com



สวัสดิการดีๆมีที่ TOA