ข่าวองค์กร : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว และ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมจัดโครงการ “ดวงตาดี ไร้โรคต้อ 60ดวงตา”

เลือกประเภทข่าว :

เนื่องในวโรกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ทาง มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, กลุ่มบริษัทโรงงานน้ำเอราวัณ, โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จัดโครงการ “ดวงตาดี ไร้โรคต้อ 60 ดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อ ยากไร้ ในท้องถิ่นชนบท ที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการผ่าตัดรักษา, ลดคิวการผ่าตัด  ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

            คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า “ตนต้องขอขอบคุณคณะแพทย์พยาบาลจากศิริราชและโรงพยาบาลหนองบัวลำภูในครั้งนี้ที่เสียสละทั้งเวลาและกำลังในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมทั้งต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญเพื่อนคุณละออ  ทุกท่าน ได้แก่ คุณวิภาดา ภารดีวิสุทธิ์, คุณพวงเพชร เศรษฐมงคล, คุณสุพัตรา      ชัยวรวิทย์กุล, คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ, คุณเพียงใจ ศรนุวัตร, คุณสมลักษณ์ แสงปราสาท,      คุณรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชน, คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร, คุณพูลศรี จงแสงทอง, คุณเมธินี งามตระกูลพานิช, คุณสมปาน จิรวัฒนากาล, คุณพินทุสร ถนอมพฤฒิกุล, คุณวิภาวี สุวิทยาพรสกุล, และคุณชมพูนุช สัตยพัฒน์ไพบูลย์ ที่นอกจากจะได้ร่วมบริจาคทุนค่ารักษาแล้ว ยังร่วมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด รวมถึงผู้ร่วมสบทบทุนท่านอื่นๆ ที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด ผมรู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณแทนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในวันนี้ด้วย เพราะหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน โครงการฯ นี้ คงไม่สามารถดำเนินได้”

โดยกิจกรรมฯ มีระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 3 วัน เริ่มต้นจากคณะแพทย์และพยาบาลจากทางโรงพยาบาลศิริราช กว่า 20 ท่าน นำโดย รศ.พญ.ไธวดี ดุลยจินดา,  รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ จากภาคจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี ชาติไทย ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะจักษุแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช ทำการออกหน่วยร่วมกันเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย  ซึ่งผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องเข้าพักที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ก่อนวันผ่าตัด เนื่องจากเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัด ในวันผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อทั้ง 81 ราย ต่างตื่นแต่เช้า เพราะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสกลับมามองเห็นโลกอย่างชัดเจนอีกครั้งนึง โดยจากหลังจากผ่าตัดแล้วผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งคืน เพื่อรับฟังขั้นตอนการปฏิบัติตนและรับยานำกลับไปใช้ที่บ้านหลังผ่าตัด

โดย นายบน สมเสียง หนึ่งในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด กล่าวอย่างซาบซึ้งว่า “ขอขอบคุณมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ, ทีโอเอ, โรงงานน้ำเอราวัณ, คณะแพทย์ศิริราชและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ทุกท่าน ที่สละทั้งกำลังทรัพย์และแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตนและผู้ป่วยทุกคนรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจอย่างมาก ที่มีคนใจดีเห็นความสำคัญและแบ่งปันโอกาสเหล่านี้  หากเป็นไปได้ตนอยากให้มีกิจกรรมดีดีอย่างนี้ตลอดไป เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากจน คนอื่นๆ ที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคต้อ ให้กลับมามองเห็นโลกที่สดใสอีกครั้ง”

จากการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เล็งเห็นแล้วว่ายังมีผู้ป่วยยากไร้จำนวนมากที่ยังขาดแคลนค่ายา ค่ารักษาพยาบาล และขาดโอกาสทางการรักษา ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะมุ่งมั่นในการมอบโอกาสแก่คนเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อตอบแทนสังคมไทยและสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป