เกี่ยวกับ TOA : LOW V.O.C. สีปลอดกลิ่นฉุน

เลือกกลุ่มข้อมูล :

TOA Color World Colorants (LV) เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทีโอเอ ที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปอีกขั้น โดยการลดปริมาณสารระเหยอินทรีย์ (VOC) ให้เหลือน้อยที่สุด และปราศจากสารอันตรายกลุ่มอัลคิลฟีนอลเอทอกซิเลท (APEO) นอกจากนี้ยังคัดสรรผงสีคุณภาพทนทานเพื่อเพิ่มการปกป้องพื้นผิวให้สวยงามยาวนานยิ่งขึ้นโดยยังคงสมบัติความเข้มข้นสูงของแม่สีเช่นเดิม

VOC & APEO คืออะไรและมีอันตรายอย่างไร

VOC มาจากคำว่า Volatile Organic Compounds หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยหรือระเหิดได้ง่าย โดยมีจุดเดือดไม่เกิน 250 °C ที่ความดันปกติ (มาตรฐานการทดสอบ ISO 11890-1/11890-2) อันตรายของสาร VOC ในอากาศอาจจะทำอันตรายต่อผิวหนัง หรือซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเข้าทางการหายใจและซึมผ่านเยื่อบุทางเดินหายใจก่อให้เกิดอาการคอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียร ไตเสื่อม และอาจเป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็ง

APEO มาจากคำว่า Alkylphenol Ethoxylates ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสารประกอบอินทรีย์ โดยมีจุดเดือดประมาณ 295 °C แต่ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม VOC เพราะจุดเดือดเกิน 250 °C อันตรายของสาร APEO คือ เป็นพิษต่อสิ่งมีชิวิตในน้ำ และถูกจัดเป็นสารที่อาจก่อมะเร็งโดย OSHA นอกจากนี้ OSHA พิจารณาว่าสารนี้ที่ปริมาณสูงจะก่อให้เกิดการกลายพันธ์ การผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นพิษต่อยีน ระบบประสาท และการแพ้

TOA Color World Colorants (LV) นวัตกรรมใหม่ที่ลดปริมาณการใช้ VOC และปราศจากสาร APEO

ด้วยความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด TOA จึงได้พัฒนา TOA Color World Colorants (LV) ที่ลดปริมาณการใช้สาร VOC ลงจากเดิมถึง 4 เท่า ให้คงเหลือในระดับต่ำมากซึ่งยากจะส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังปราศจากสาร APEO และสารอันตรายอื่นๆ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์, ปรอท, ตะกั่ว, แคทเมียม,โครเมียม, สารระเหยต่างๆ เป็นต้น ดังผลทดสอบในตารางจากห้องแลปมาตรฐาน PSB ประเทศสิงคโปร์
 
ตารางแสดงผลการคำนวณค่าการตรวจวัดปริมาณสารอันตรายหลังจากผสมเฉดสีผ่าน TOA Color World Colorants (LV)
 
สารที่ตรวจวัด มาตรฐานในการทดสอบ ผลการทดสอบ
SuperShield Sheen DuraClean Semi Gloss
  1. Formaldehyde Content
UV-Vis
Spectrophotometer
ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

       2. Mercury
       3. Lead
       4. Cadmium
       5. Chromium

Inductively Coupled
Plasma Atomic Emission
Spectroscopy (ICP-AES)
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
       6. Flash point @ 61 C Seta Flash No Flash No Flash
       7. VOC Content
BS EN ISO11890-2:2006
Gas-Chromatographic
Method
< 21 g/L < 16 g/L
       8. Halogenated Solvents
       9. Epichlorohydrin
     10. Aromatic Solvents
Gas Chromatograp -
Mass spectrometry (GCMS)
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
     11. N-methyl porrolidone
Gas Chromatography
with Flame Ionization
Detector (GC-FID)
ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ


หมายเหตุ
  1. อ้างอิงเอกสารผลการทดสอบทุกข้อจาก PSB Singapore เลขที่ 719175291-CHM10-01-CSY ถึงเลขที่ 719175291-CHM10-17-CSY
  2. คำนวณค่า VOC content จากสูตรเฉดสีที่ผสมผ่านเครื่องโดยใช้สูตรที่มีปริมาณ Colorants มากที่สุดใน Base A
  3. ข้อกำหนดฉลากเขียวสีน้ำอิมัลชั่นกึ่งเงา/เงาค่า VOC ต้อง ≤ 100g/L , สีด้าน VOC ต้อง ≤ 40g/L
  4. OSHA ย่อมาจาก Occupational Safety and Health Administration เป็นหน่วยงานดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ จาก
  5. การประกอบอาชีพ