เกี่ยวกับ TOA : คณะผู้บริหาร

เลือกกลุ่มข้อมูล :

คณะผู้บริหารคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
ประธานบริหารกลุ่มบริษัททีโอเอ


คุณละออ ตั้งคารวคุณ
รองประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ทีโอเอ

คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
ประธานกรรมการบริหาร

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
รองประธานกรรมการบริหาร
(Coating & Chemical)

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(Industrial Paint & Automotive)

คุณบุศทรี หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการ

คุณพงษ์เชิด จามีกรกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(Coating)